Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

Entrepreneur: Striking a Balance Between Yes Man and Doubting Thomas

An executive who serves a CEO's inner circle should not shy away from sharing well-reasoned opinions

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét